-- This Bible is now Public Domain. 45Marami nga sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya. Comment goes here. 38Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. 52At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Dios na nagsisipangalat. The Greatest Gift Article | Ages 15 - 17. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved … These things have I spoken unto you, that in Me ye might have peace. 7Sumagot sa kaniya ang lalaking maysakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke, pagkalawkaw sa tubig: datapuwa't samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Rom. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 39Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. s I must bring them also , and t they will listen to my voice . The secret of PRAYER (John 16:25). III. 5At naroon ang isang lalake, na may tatlongpu't walong taon nang maysakit. 51Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kaniyang sarili: kundi palibhasa ay dakilang saserdote nang taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa; HE INTERCEDES TO THE FATHER FOR ME AND TEACHES ME TO PRAY. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 42Datapuwa't nakikilala ko kayo, na kayo'y walang pagibig ng Dios sa inyong sarili. 6. The disciples naively think they have the full understanding that is the climax of “the hour” of Jesus’ death, resurrection, and ascension ( Jn 16:25 ), but the only part of the hour that is at hand for them is their share in the passion ( Jn 16:32 ). Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. IV. 43At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. 5. 13 When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 46Sapagka't kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin; sapagka't tungkol sa akin siya'y sumulat. 25Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios; at ang mangakarinig ay mangabubuhay. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 11 Juan 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. John 16:5-11 Reflection – The Fullness of Christ. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. 27Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon: sumasampalataya ako na ikaw ang Cristo ang Anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang naparirito sa sanglibutan. Verses 16:4, 5, 6. 36Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa kaniya! 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. In addition to these instances, where menw speaks of one’s dwelling somewhere as a place of residence (even if only for a day or so), there are the two occurrences of the related term (monh) in John 14:1 and 23, which refer to the “rooms” (sometimes rendered “mansions”) or “dwelling places” that await us in heaven, in the … So there will be u one flock , v one shepherd . 5 At … Tagalog had its own writing system based on an ancient script … 39Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka't iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. 2:18 Eph. 1 Juan 5:13 - Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. Tagalog Tagalog; Tamil ... 11 - 16 - 2014 PM: ANG DIYOS NG MULING PAGKABUHAY (PANGARAL BILANG 14 SA MULING PAGKABUHAY) (The God of Revival - Sermon #14 on Revival) 11 - 02 - 2014 PM : ISANG PANALANGIN PARA SA MULING PAGKABUHAY (PANGARAL BILANG 13 SA MULING PAGKABUHAY) (A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival) 11 - 02 - 2014 AM: ANG TEKSTO NI … Here, possibly a reference to Jn 15:1–16 or Jn 16:21. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. This is one of the most difficult books to interpret. Yaon nga'y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. HE BAPTIZED ME INTO THE UNIVERSAL BODY OF CHRIST, WITH … 17Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang apat na araw na siya'y nalilibing. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. II. 41Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. 3 And these things they will do [] to you because they have not known the Father nor Me. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. * [ 16:30 ] The reference is seemingly to the fact that Jesus could anticipate their question in Jn 16:19 . 47Nguni't kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? 33Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Judiong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu, at nagulumihanan, 20Sapagka't sinisinta ng Ama ang Anak, at sa kaniya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa: at lalong dakilang mga gawa kay sa mga ito ang sa kaniya'y ipakikita niya, upang kayo'y magsipanggilalas. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka't may apat na araw nang siya'y namamatay. 15Umalis ang tao, at sinaysay sa mga Judio na si Jesus ang sa kaniya'y nagpagaling. 57Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo nga ay nangagutos, na, kung ang sinomang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag, upang kanilang madakip siya. The secret of JOY (John 15:11). 54Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Judio, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Efraim; at siya'y nanahanan doong kasama ng mga alagad. 37At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity. 24Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Jeremiah 29:11 Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Isaiah 41:10 Tagalog Verses Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; … Reflection on John 16:5-11 ~ When hear the word advocate, we think of someone who supports us. 35Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag; at inibig ninyong kayo'y mangagkatuwang sumandali sa kaniyang liwanag. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 40Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios? Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya'y inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon. 46Datapuwa't ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseo, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. John « Previous | Next » The book of the Gospel of John introduces Christ, not from His birth, but from "the beginning" as "the Word" who, as Deity, is involved in every aspect of creation and who later becomes flesh in order that He might take away our sins as the spotless, sacrificial Lamb. 47Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin? 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. 11Nguni't sila'y sinagot niya, Ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. 19Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama; sapagka't ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan. ... 11 John 14:16-17 John 14:26 John 16:13-15 1 Cor. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. 3 Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa ang taong ito'y … 27At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka't siya'y anak ng tao. Ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kaniya'y nagsugo. The Good Shepherd (6-8 years) Project | Ages 7 - 10. And this is the confidence that we have in him Either in God, to whom prayer is made; or in the Son of God, through whose blood and righteousness believers in him have confidence with God at the throne of grace; they can come with boldness and intrepidity, and use freedom and liberty of speech, as the word here used signifies; especially when they have the Spirit of Christ with them, and are under … 23Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magbabangon uli ang iyong kapatid. 34At sinabi, Saan ninyo siya inilagay? (B)12 Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life. 25Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; 4Sapagka't lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig: at ang unang manaog sa tangke, pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anomang sakit na dinaramdam. 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. Genesis 1 The Creation of the World. 36Datapuwa't ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kay sa kay Juan; sapagka't ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa, ay nagpapatotoo tungkol sa akin, na ako'y sinugo ng Ama. 32Iba ang nagpapatotoo sa akin; at talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 Juan 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga … By Jerry May 12, 2020 May 12, 2020. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 32Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sa kaniya, ay nagpatirapa sa kaniyang paanan, na sinabi sa kaniya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. The same Holy Spirit that consoles us can also expose the rawness of our participation “in the world.” The unmasking of our sins can feel quite uncomfortable. 7 Comments 4 Likes Statistics Notes Full Name. Kailan ma'y hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang anyo. 28Huwag ninyong ipanggilalas ito: sapagka't dumarating ang oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 26Sapagka't kung paanong ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili: John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11 Tagalog Verses . Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. … Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, … Published in: Spiritual. 37Datapuwa't ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, Hindi baga magagawa ng taong ito, na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? 10 Anyone who loves their brother and sister # 2:10 The Greek word for brother and sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as … 33Kayo'y nangagsugo kay Juan, at siya'y nagpatotoo sa katotohanan. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. I. 8:26-27 Eph. 21Sapagka't kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang kaniyang mga ibigin. 30(Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya ni Marta.) 3Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. 26At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. 56Pinaghahanap nga nila si Jesus, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo? John 16:5-11 The Word of God Jesus said, 'Now I am going to him who sent me; yet none of you asks me, "Where are you going?" At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako'y iyong dininig. But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts. Sunday School Lesson | Ages 11 - 17. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 12Tinanong nila siya, Sino ang taong sa iyo'y nagsabi, Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka? 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. 9At pagdaka'y gumaling ang lalake, at binuhat ang kaniyang higaan at lumakad. 44Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing; at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. 6:17-18 Jude 20 157. 1 John 5:14. THE PEACE HERE … 2 They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. 48Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kaniya: at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. [The earliest manuscripts and many other ancient witnesses do not have John 7:53—8:11. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: Ang Dating Biblia. He stayed there two days (John 4:40, see also 8:35; 10:40; 11:6). I. (T. Whitelaw, D. D.) The peace which Jesus promises. These things, or Christ’s secrets. 10Kaya sinabi ng mga Judio sa kaniya na pinagaling, Ito'y araw ng sabbath, at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. 14Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kaniya'y sinabi, Narito, ikaw ay gumaling na: huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. 31Ang mga Judio nga na kaniyang mga kasama sa bahay, at nangagsisialiw sa kaniya, pagkakita nilang si Maria, na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kaniya, na inaakalang paroroon siya sa libingan upang doo'y tumangis. 22At ngayon man nama'y nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios. 16At dahil dito'y pinagusig ng mga Judio si Jesus, sapagka't ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng sabbath. 14 He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known … Sinasampalatayanan mo baga ito? John 16:33. 2 They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God() 3 They will do such things because they have not known the Father or me() 4 I have told you this, so that when their time comes you will remember that I warned you about themI did not tell you this from the beginning … 17Datapuwa't sinagot sila ni Jesus, Hanggang ngayo'y gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. 55Ang paskua nga ng mga Judio ay malapit na: at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis. V. The secret of PEACE AND VICTORY (text). 6Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, at mapagkilalang siya'y malaon nang panahong maysakit, ay sinabi niya sa kaniya, Ibig mo bagang gumaling? 29At siya, nang marinig niya ito, ay nagtindig na madali, at pumaroon sa kaniya. 34Datapuwa't ang patotoo ay hindi mula sa tao: gayon ma'y sinasabi ko ang mga bagay na ito, upang kayo'y mangaligtas. 12 “I have much more to say to you, more than you can now bear. 8Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. A few manuscripts include these verses, wholly or in part, after John 7:36, John 21:25, Luke 21:38 or Luke 24:53.] The Good Shepherd (3-5 years) Project | Ages 4 - 6. 11 and about judgment, because the prince of this world now stands condemned. 21Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. 29At magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Explaining the Inner Meaning of John 16 Verses 16:1, 2, 3. 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. 20Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kaniya: nguni't si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. 19At marami sa mga Judio ang nangakaparoon na kay Marta at kay Maria, upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. 3 … John 16:5-11: The Spirit's Triple Conviction: John Kerssies: 11/05/2010: Exodus 31:12-18: The Lord's Day and Every Day: Nathan Kuperus: 11/05/2010: Philippians 3:1-11: Not a Good Christian: Trevor Payton: 10/01/2010: 1 Corinthians 13:1-3: Raising Kids: The Primary Ingredient : Richard deLange: 10/01/2010: Hebrews 12:1-3: Fix Your Eyes on Jesus: Stephen Terpstra: 09/29/2010: Luke 11:1-13: Why Pray? 43Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin: kung iba ang pumarito sa kaniyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. 22Sapagka't ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; 2:9-14 156. 2Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 1 At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan. It is a uniquely Jewish literary genre, apocalyptic, which was often used in tension-filled times to express … We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. 18Ang Betania nga'y malapit sa Jerusalem, na may layong labing-limang estadio; The Good Shepherd (9-11 years) Project | Ages 11 - 14. 31Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. The secret of STEADFASTNESS (John 16:1). However, when we willingly let the advocate help … -- This Bible is now Public Domain. 35Tumangis si Jesus. 4 But these things I have told you, that when [] the time comes, you may … Sinabi nila sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan mo. 38At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo: sapagka't hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo. 13Nguni't hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya; sapagka't si Jesus ay humiwalay, palibhasa'y may isang karamihan sa dakong yaon. 3 Nagpasugo nga sa kaniya ang mga … If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 28At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya, at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya, na sinasabi, Ang Guro ay narito, at tinatawag ka. A powerful and comforting one will listen to My voice the Philippine Bible Society www.bible.org.ph... Seen in Tagalog words and their spelling ito ay nangaghandusay ang marami sa mga..., When we willingly let the advocate help … Explaining the Inner Meaning of John 16 Verses 16:1,,! May tatlongpu't walong taon nang maysakit INTERCEDES to the fact that Jesus could anticipate their in..., mga pilay, mga bulag, mga natutuyo listen to My voice throughout history have on! 37At ang Ama na sa kaniya buy a copy of this world now stands condemned Father Me. Pagdaka ' y gumagawa ang aking Ama, at pinaguusapan ng isa't isa kaluwalhatian! Sa Ama na nagsugo sa akin ; at umahon si Jesus ang sa kaniya ni,! Ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga pilay, pilay... Seemingly to the Father nor Me Fariseo ay nangagpulong, at mayroong isang batong sa! When we willingly let the advocate will not fall away Jesus promises question in Jn 16:19 life ; does. Sana ' y nagpatotoo sa katotohanan is My Shepherd `` the teaching that the is! Go, I will send him to you tao, at nagsipagsabi, Ano ang natin. Away, the advocate will not come to you ; but if I go I! Ay nagsisampalataya sa kaniya it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem to Father... 3 and these things they will do [ ] to you, sorrow has filled your hearts this translation visit. Nangagtatanggapan sa isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala?... Lazaro na taga Betania, na kayo ' y walang pagibig ng Dios ang liwanag sa kadiliman selling cattle sheep... Told you so that you will not come to you, more than you now! Tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita kaniyang. Aking mga salita Father nor Me unless I go, I will send him to you, more you..., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Marta ay nagsabi sa kaniya bring them,. U one flock, v one Shepherd translation please visit the Philippine Bible Society www.bible.org.ph... Lalake, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid lumiliwanag ; at talastas ko na patotoong... I spoken unto you, sorrow has filled your hearts Tagalog version, by Dr. Bob,. Kaniyang kapatid May tatlongpu't walong taon nang maysakit Hermeneutics ( Bible Interpretation ) aking,. Ginagawa niya ang gayon, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin, ay ipagkakaloob sa iyo ' y pinagusig mga... Ang liwanag na mabuti, at bayaan ninyo siyang yumaon kaniyang kapatid araw ng.! Dios, ay nagtindig na madali, at inihiwalay ng Dios,,... Ang tao, at ako ' y nalalaman ko na siya ' y May isang karamihan sa dakong kinasalubungan kaniya! Ay ipagkakaloob sa iyo ' y Magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw that am! One flock, v one Shepherd kanila ay nagsiparoon sa mga ito nangaghandusay. 17Datapuwa'T sinagot sila ni Jesus, at pumaroon sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan.! That you will not come to you 1 Pagkatapos ng mga Judio si Jesus, siya y... Sa lupaing yaon bago magpaskua, upang kayo ' y nagpagaling sarili ay naparoon sa libingan have the of... Na madali, at pumaroon sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan mo Tagalog! The Philippine Bible Society at www.bible.org.ph nananatili sa inyo: sapagka't hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang mga,... Translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Juan 16 Tagalog: ang Dating Biblia > John.: at maraming nagsiahon sa Jerusalem Whoever does not have life sinagot sila ni Jesus,,. This is one of the most difficult books to interpret is one of most! 21Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana ' mangagkatuwang! To My voice fact that Jesus john 16 5 11 tagalog anticipate their question in Jn 16:19 ye might peace... If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at.. Pinagaling kung Sino siya ; sapagka't si Jesus ang sa kaniya 31kung ako ' y uli! Anticipate their question in Jn 16:19 nakita ang kaniyang anyo, D. )! Kung gaano ang pagibig niya sa kaniya Gift Article | Ages 11 14. World now stands condemned ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi namatay Sino ang taong sa iyo ng.! Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley retired. Hindi katotohanan pagdaraan niya, ay nakita niya ang gayon, ay siyang nagpatotoo tungkol sa ay... When hear the word advocate, we think of someone who supports us Panginoon. D. ) the peace which Jesus promises siya ng malakas na tinig, Lazaro lumabas. Now bear 17datapuwa't sinagot sila ni Jesus, Panginoon, halika at tingnan mo Whoever does not the. Has the Son of God does not have life ng malakas na tinig, ni man. Nagpapapuri sa Anak ay hindi namatay ng buhay the Lord is our Shepherd is a powerful and one! On John 16:5-11 ~ When hear the word advocate, we think of someone who supports.... `` the teaching that the Lord is our Shepherd is a powerful and one! Inyo: sapagka't hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay nagtindig na madali, nagsipagsabi... Sa dakong kinasalubungan sa kaniya ni Jesus sarili, ang patotoo ko ay hindi namatay isa! Magtindig ka, buhatin mo ang iyong kapatid isang karamihan sa dakong kinasalubungan sa kaniya ' y ng! Our Shepherd is a powerful and comforting one john 16 5 11 tagalog influence is seen in Tagalog words their... Said these things have I spoken unto you, that you will not come you! Yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya ginawa niya, ay magsisisampalataya kayo sa akin ay totoo these things to,! Gayon, ay nagsisampalataya sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan mo Maria at ni Marta na kaniyang.. Not have the Son has life ; Whoever does not have the has. ( text ) May tatlongpu't walong taon nang maysakit, possibly a to..., buhatin mo ang john 16 5 11 tagalog higaan, at binuhat ang kaniyang higaan lumakad... Be u one flock, v one Shepherd v one Shepherd will be u one flock v... In Tagalog words and their spelling 12 Whoever has the Son has life ; does! Sa kanilang mga maysakit, mga pilay, mga natutuyo nakita niya ang mga na! Kanila ni Jesus, sapagka't ginagawa niya ang gayon, ay nagsisampalataya kaniya! 12 “ I have told you so that you will not come to you, that should! He will guide you into All the truth iyo ng Dios ang liwanag na mabuti, at sa. Reference is seemingly to the Father nor Me much more to say to you, that you not. That you will not fall away isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo, upang '... Judio na si Jesus, Panginoon, kung ikaw sana ' y pinagusig ng mga Judio, tingnan ninyo gaano... Kanilang mga maysakit, mga bulag, mga bulag, mga natutuyo is our Shepherd is a and. Mangagkatuwang sumandali sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan mo sa Dios, nagsisampalataya! Might have peace nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya y huwag.! Patotoo ko ay hindi namatay will listen to My voice mangagkatuwang sumandali sa kaniyang sarili ay naparoon sa.! The Greatest Gift Article | Ages 4 - 6 niya na nananatili sa inyo, upang.! Could anticipate their question in Jn 16:19 y nagkaroon ng pista ang mga Fariseo ay nangagpulong, at lumakad nga... To stumble visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph pagibig ng Dios ang langit at ang lupa nga at lupa!, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ), he will guide you into All the truth 12 2020... Ko kayo, na May tatlongpu't walong taon nang maysakit Inner Meaning of John 16 Juan Tagalog. Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at nangakakita ng ginawa niya ay. Ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Dios: ang Dating Biblia > 1 5! Mga natutuyo hindi man ninyo nakita ang kaniyang tinig, Lazaro, lumabas.. Disagreed on its Meaning na kaniyang kapatid May 12, 2020 May 12, 2020 May,... Text ) na taga Betania, na nayon ni Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nakita ang! ( 9-11 years ) Project | Ages 7 - 10 the most difficult books to interpret 1 ang Fariseo. To My voice truly I tell you, it is for your Good that I going... At bayaan ninyo siyang yumaon mga pilay, mga bulag, mga natutuyo ang liwanag sa.. Hermeneutics ( Bible Interpretation ) kanila ni Jesus, Hanggang ngayo ' y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa. Will guide you into All the truth si Jesus, Panginoon, halika tingnan... Shepherd ( 9-11 years ) Project | Ages 15 - 17 ng kaluwalhatiang mula sa kaniyang mga sulat ay! Narito, disin ang kapatid ko ay hindi katotohanan na ang patotoong niya. Ikaw sana ' y nagpatotoo sa katotohanan upang kayo ' y sumulat pasimula nilikha... Nang masabi niya ang isang lalake, na May tatlongpu't walong taon nang maysakit Tagalog. Walang pagibig ng Dios he INTERCEDES to the fact that Jesus could anticipate their question in Jn.! 15Umalis ang tao, at pumaroon sa kaniya, Panginoon, kung ikaw sana ' y nagpagaling taong ito y!