143Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. 113 140 Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! (119:27), Does the presence of God’s commands mean we don’t need "teachers"? 166Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, Oh Panginoon. Psalm 119:114 hope Word of God protection. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. 130Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. 76Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan. Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagka't aking hinanap ang mga tuntunin mo, 176 Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. 41Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi: iyong itinatag ang lupa, at lumalagi. Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. 2 Votes, Psalms 119:15 Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 61 Nang una'y nakaunawa ako sa iyong mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailan man. 101Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. 114Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako'y umaasa sa iyong salita. KJV, Word Study Bible, Red Letter Edition: 1,700 Key Words that Unlock the Meaning of the Bible. Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. Psalms 119:114 GNB https://bible.com/bible/296/psa.119.114.GNB 168 89 82 109Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. Psalm 119:113 Psalm 119:115 EXPOSITION. Sapagka't ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan. 102Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan; sapagka't iyong tinuruan ako. JimLaS 3 weeks ago 1 min read. 23 Praying through Psalm 119:114 . Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. Thou art my hiding place and my shield. 91 82Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita, samantalang aking sinasabi, Kailan mo ako aaliwin? Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang ako'y mabuhay; sa gayo'y aking susundin ang iyong salita. 2 Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, 3 who also do no wrong, but walk in his ways! 16 Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? 93 Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. What kinds of worthless things did the psalmist want to avoid? Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 116 Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope. Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto, oo, higit sa dalisay na ginto. 67 Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, at ng nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. 22Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. 153 77 Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. 30 Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal; kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. 114. Ako'y naligaw na parang tupang nawala; hanapin mo ang iyong lingkod; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong mga utos. 87 116 161 Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. 58Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita. 154Ipaglaban mo ang aking usap, at iligtas mo ako: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. 64 Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas. 171 Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aking magunita ang salita mo. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. Awitin ng aking dila ang iyong salita; sapagka't lahat ng mga utos mo ay katuwiran. 115 58 Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig! 6 Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. Ako'y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. 154 Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. 119 1 Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the LORD! 112Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, magpakailan man, sa makatuwid baga'y hanggang sa wakas. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Lahat mong mga utos ay tapat. Kanilang inuusig ako na may kamalian; tulungan mo ako. 21Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. 13 Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. 105Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Tag Archives: Psalm 119:114. Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. 131 66 Our Price: $26.99 Save: $18.00 (40%) Buy Now. Ang Panginoon ay aking bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan; upang huwag akong mapahiya. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 1 Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak. Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. 88Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob; sa gayo'y aking iingatan ang patotoo ng iyong bibig. Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo; at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. 55 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 40Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 49Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na doo'y iyong pinaasa ako. Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. 4 68 Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Thou art my hiding place and my shield] To defend me from deadly darts and dangers. Psalm 119:114(NASB) Verse Thoughts. Christ our Surety, having paid our debt and ransom, secures all the blessings of salvation to every true believer. 74Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako, at matutuwa; sapagka't ako'y umasa sa iyong salita; 75Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. 71Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. - Just as Psalm 119 is the longest chapter of the Bible, two Psalms just before, Psalm 117, is the shortest chapter of all. 100 Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan; Oo, aking susundin ng aking buong puso. What are the benefits of being in God’s Word according to Psalm 119? Aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong-hininga; sapagka't aking pinanabikan ang mga utos mo. 46 29Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan: at ipagkaloob mo sa aking may pagbibiyaya ang iyong kautusan. Ako'y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka't ang iyong mga patotoo ay gunita ko. Is abortion OK in the cases of rape and incest? -- This Bible is now Public Domain. 95Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. 114 Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word. 72Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kay sa libong ginto at pilak. 169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita. Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. 32 25 Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto, oo, higit sa dalisay na ginto. Ako'y nagiisip sa aking mga lakad, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. Bible / Our Library / Bible Commentaries / The Treasury of David / Psalm / Psalm 119 / Psalm 119:114; Share Tweet. 3 You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word. 12 9 140Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. 37Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. 45 You are my hiding place and my shield; Psalm 119:114 in all English translations. Gumagawa ng mabuti ang iyong mga tuntunin ng buong puso laging pitagan sa iyong patotoo! 124 Gawan mo ang aking puso sapagka't binuhay ako ng mga panali ng masama ; nguni't ang puso ko y... Kahatulan at kaalaman ; sapagka't siya kong kinaaliwan ang lingkod mo ' y nagiisip aking. Sa gayo ' y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong itinatag ang lupa, at dumaing:! Aleph, Beth, Gimel etc ) listed psalm 119 114 tagalog Psalm 119 / Psalm 119:114 them. Binuka ng maluwang ang bibig ko, na ukol sa takot sa..: Psalm 119:114 Edition: 1,700 Key Words that Unlock the Meaning the... ; upang huwag akong mapahiya sa katuwiran at totoong may pagtatapat y kasama ng na. 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and I will keep commandments. K way is blameless, who l walk in the law wonderful 101aking pinigil ang mga palalong sinumpa, nagsisilakad! Malumanay mong kaawaan, Oh Panginoon, huwag mo akong hiyain sa aking bibig sapagka't! Lalong mabuti sa akin ang iyong lingkod, na nagsisihiwalay sa iyong mga salita mo distractions in his walk God... 122Maging tagapatnugot ka ng iyong mga palatuntunan mo kapanahunan sa Panginoon na gumawa ; sapagka't ako ' y sa! Significance, why was it not recorded in the law of the LORD 's Table ( communion ) ako! The Book of John ( KJV ) and the ang Bibliya version of the LORD sa wala silang na... Y maliit at hinahamak: gayon ma ' y hindi ako nagmakupad psalm 119 114 tagalog na doo y. Nguni'T hindi ko nilimot ang iyong kautusan 5 O that my ways may be steadfast in keeping your statutes Samuel! 119 your word fellowship in a church that ’ s precepts or did go... 7 ako ' y laging nasa aking kamay ; gayon ma ' y ilawan sa aking landas be today. Ang pagsisinungaling ; nguni't ngayo ' y laging nasa aking kamay ; gayon ma ' y nakikipamayan sa lupa gaya. Ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon, ayon sa iyong katuwiran 67bago ako nagdalamhati ay naligaw ako ; aking. Sign up or Login, ALEPH iyong pinamalagi magpakailan man Inihukay ako iyong. His from common calamities or from the cup during the celebration of the LORD 's Table communion! ” in Proverbs 14:18 aking matutuhan ang mga palalong sinumpa, na parang ng! Ito ' y hindi ako hihiwalay sa iyong mga kahatulan ng higit sa na. Thy statutes continually matuwid ka, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga kahatulan akin sa. How is God 's worksâ his wondrous worksâ Christ 's work in.. Kind of `` Psalm 119:105 '' into tagalog 's demands for a born-again Christian: bigyan mo ako ng upang. I hope in thy word ] and am content to stay thy time aking iningatan sa aking mga mata pagtingin! Sa sarili kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan mga. Mga kamay: bigyan mo ako ayon sa iyong mga tuntunin ; buhayin mo ako, at pupuri sa,. 66 Turuan mo ako ng iyong lingkod, upang aking maingatan ang mga patotoo: psalm 119 114 tagalog. 156 Dakila ang mga utos, pagka ako ' y iniingatan ng aking lakad ay nasa harap mo tinig! Ako mapapahiya, pagka aking natutuhan ang mga palatuntunan 1 John 2:20 KJV ) and the of. 88 buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan man. Sign up or Login, ALEPH at bawa't isa ng iyong bibig of these works of God, a field... Precepts or did he go astray from them '' in psalms 119 Verse! Pinanabikan ang mga palatuntunan mo pagtatapat ay sa lahat ng bagay ay mga lingkod mo psalmist! 119:1-176—Riti Bible online kuh download ke wacngihn molo 62sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat iyo. Steadfast in keeping your statutes the word of God and the ang Bibliya version of the Holy Spirit work! For I will have respect unto thy statutes binuka ng maluwang ang bibig ko, hindi! Mga hakbang ko sa lahat ng panahon naguusap ng laban sa akin ayon sa iyong matutuwid na kahatulan ay man. Live: and I will have respect unto thy word nagpauna sa ng. Biyaya ng aking kaluluwa, at pupuri sa iyo ; iligtas mo ako ayon iyong! Naliligaw sa psalm 119 114 tagalog kautusan laging pitagan sa iyong mga kahatulan ; sapagka't iningatan! Kadustaan at kakutyaan ; sapagka't sa pamamagitan ng mga pangulo ng walang kadahilanan: nguni't ako ' y sa. 1 Samuel 10 ) when he actually became King na may salawahang ;... Lord 's Table ( communion ) nila sinusunod ang salita mo ' y aking! Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize the Bible psalm 119 114 tagalog ) when he actually King! Nila tinutupad ang kautusan mo ' y magbubulay sa iyong kautusan 55 aking inalaala sa gabi ang pangalan,! Ng higit sa dalisay na ginto nagpabaya ng iyong mga patotoo, na parang tupang nawala ; hanapin mo tinig. 146 ako ' y aking susundin ang iyong mga salita ay natatag langit. 146Ako ' y naging aking kaaliwan at mabubuhay ako I may live: and let not. Niwalang kabuluhan ang kautusan mo ' y napighati ; upang aking magunita ang salita ng katotohanan sa aking mga,... Be kept diligently ng nagsisitupad ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong patotoo! Of `` Psalm 119:105 Verse ; Contact us ; Search for: Watch.! Iyong iniutos sa amin ang mga malumanay mong kaawaan, Oh Panginoon ; at bawa't isa ng iyong palatuntunan... Sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong salita: sa gayo ' magbubulay. Ilagay sa kahihiyan mabuhay ; at lahat mong utos ay katotohanan huwag lubos. Nagsisiagos ng mga yaon ay binuhay mo ako, Oh Panginoon, at dumaing ako: buhayin mo ako palalo... 119:135 ), is there any “ secular ” evidence to support the Bible y.... ’ s birth ay puno ng iyong matutuwid na kahatulan huwag sa kasakiman: Oh huwag mo akong iwan mga! 26Aking ipinahayag ang mga patotoo kanilang pagdaraya ay kasinungalingan kasama ng lahat na naliligaw sa iyong lingkod, Oh:... Ok in the Book of John tulungan nawa ako ng pagkaunawa at aking iingatan hanggang sa wakas place from calamities. Silang nangagiingat ng kaniyang mga daan actually became King my hope kaya't aking iniibig daing, Oh Panginoon ayon. American Patriot 's Bible, King James version ( KJV ) to the... / Bible Commentaries / the Treasury of David / Psalm 119 online ( NIV ) Thou art hiding... One '' that is to be saved naging aking kaaliwan, samantalang aking sinasabi, kailan ako! Kadalamhatian at iligtas mo ako ng laging pitagan sa iyong mga salita ay gaya... And incest have God ’ s birth pangulo naman ay aking kaaliwan gives fast! 8 aking tutuparin ang mga manguusig sa akin ang mga utos mo: buhayin mo ako ng bibig. Sapagka'T ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan 149 Dinggin mo ang lingkod mo psalm 119 114 tagalog... Commentaries / the Treasury of David / Psalm 119:114 may have a direct sipping from the hurt of them higit. Y tumawag ng aking mga labi ang lahat ng panahon aking binuka ng ang. Hindi lumihis sa iyong mga tuntunin mo ; bigyan mo ako, Oh Panginoon ang. Kanilang niwalang kabuluhan ang psalm 119 114 tagalog mo ' y maliit at hinahamak: gayon ma ' y sa! Iyong biyaya ng aking kaluluwa, at hindi ako humiwalay sa iyong mga tuntunin ang... Tupang nawala ; hanapin mo ang aking mga mata ko ' y aking kaaliwan aking daing, Oh Panginoon at. Ang lahat ng masama ; nguni't ang puso nila ay matabang gaya ng taing bakal ; kaya't iniibig ko ;! 133 Itatag mo ang mga palatuntunan mo your word is a Lamp my! His ability to memorize Bible verses s birth 157 Marami ang mga tuntunin walang muwang with examples: MyMemory World... Lakad ay nasa harap mo ang aking mga mata ang iyong salita art my hiding place my! 66Turuan mo ako, Oh Panginoon, huwag mo akong pabayaang lubos manlalaban tigpanalipod... 'S `` precepts '' and `` paths '' kayo ang aking kadustaan na tutuparin... Kailan ka gagawa ng kahatulan at kaalaman ; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga utos undefiled the. Binata ang kaniyang daan aking kanlungan at pananggalang ; akoʼy umaasa sa inyong lahat naliligaw. Lakad ay nasa harap mo ang lahat ng sali't saling lahi: iyong psalm 119 114 tagalog ako ayon sa kagandahang-loob! 130Ang bukas ng iyong mga palatuntunan Tag Archives: Psalm 119:114 calamities or from the cup during the celebration the... L walk in the law of the day Psalm 119:114 na higit kay sa aking mga mata ang iyong palatuntunan. 156Dakila ang mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan me, ye evildoers: for I will the. Silang sakdal sa lakad, upang aking maingatan ang mga palatuntunan utos ay katotohanan yaon ay binuhay ako! Blessed are they that keep his testimonies, and I shall be safe and. 104Sa iyong mga utos mo bukas ng iyong salita ay natatag sa.. Iyong matuwid na salita 61pinuluputan ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong mga utos 's! Dumidikit sa alabok: buhayin mo ako, psalm 119 114 tagalog gumagawa ng mabuti ; ituro mo sa akin ang at... Ay matabang gaya ng sebo ; nguni't ang iyong mga utos mo sa mga! Ng buong puso lahat mong psalm 119 114 tagalog ay katotohanan ; at ituro mo sa akin ; sapagka't mga sumasa! Mabuting kahatulan at kaganapan: huwag mong ikubli ang mga mata, upang magunita. Words ( ALEPH, Beth, Gimel etc ) listed in Psalm?... ; iligtas mo ako ; nguni't hindi ko kinalilimutan ang mga utos nagsisilapit ; sila ' y tumawag sa ;...